สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาฬสินธุ์

  • สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาฬสินธุ์

    สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาฬสินธุ์ฟรีค่าธรรมเนียม

    ไม่กำหนด

    6.55% ต่อปี

    ไม่กำหนด

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาฬสินธุ์ กับ หลักเกณฑ์และสวัสดิการสหกรณ์ออมทรัพย์ครู จังหวัดกาฬสินธุ์

หากพูดถึงระบบสหกรณ์ออมทรัพย์ครู นั่นหมายถึงระบบที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่ออำนวยความสะดวกและช่วยเหลือสมาชิกภายในกลุ่ม ที่มีอาชีพเดียวกัน มีทุนสำหรับการดำเนินธุรกิจมาจากการรับเงินฝากสหกรณ์ออมทรัพย์มาจากสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาฬสินธุ์ซึ่งจะมีการจ่ายดอกเบี้ยสหกรณ์ให้กับสมาชิกที่ฝากเงินทั้งแบบประจำและออมทรัพย์ในอัตราที่สูงกว่าสถาบันการเงินทั่วไป หากมีการกู้ยืมขอสินเชื่อ ก็จะมีการคิดดอกเบี้ยสหกรณ์ที่ต่ำกว่าสถาบันการเงินทั่วไปเช่นเดียวกัน

ระบบสมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาฬสินธุ์ ที่ต้องรู้

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาฬสินธุ์ กับ ระบบสินเชื่อสหกรณ์

ระบบสินเชื่อสหกรณ์ออมทรัพย์ครู กับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาฬสินธุ์ จํากัด เปิดหลักเกณฑ์ในการให้เงินกู้พิเศษแก่สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครู โดยมีวงเงินให้กู้สูงสุดอยู่ที่ 4 ล้านบาทต่อหนึ่งราย ระยะเวลาผ่อนชำระนานสูงสุด 360 งวด โดยมีข้อกำหนดให้การขอสินเชื่อครั้งนี้ ต้องนำไปใช้ตามวัตถุประสงค์ ได้แก่ เพื่อการลงทุนประกอบอาชีพ หรือ เพื่อซื้อยานพาหนะ ต้องมีคุณสมบัติในการเป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาฬสินธุ์ จํากัดมากกว่า 2 ปีขึ้นไป หากสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูมีหนี้เดิมคงค้างอยู่ จะต้องชำระมาแล้วไม่น้อยกว่า 24 งวด

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาฬสินธุ์ กับ หลักประกันในการขอสินเชื่อเงินกู้พิเศษของสหกรณ์ครูกาฬสินธุ์

สำหรับหลักประกันในการขอเงินกู้พิเศษของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์กาฬสินธุ์นั้น สามารถใช้อสังหาริมทรัพย์ หรือที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง และสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาฬสินธุ์จำเป็นจะต้องใช้บุคคลในการค้ำประกัน ตามจำนวนเงินตามลำดับ ได้แก่ วงเงินกู้ไม่เกิน 1 ล้านบาท ใช้บุคคลค้ำประกัน 2 คน วงเงินกู้ตั้งแต่ 3 ล้านบาทขึ้นไป จะต้องใช้บุคคลในการค้ำประกัน 5 คน และจะมีการคิดดอกเบี้ยสหกรณ์รายวันอยู่ที่ 6.2 บาท เอกสารประกอบการขอสินเชื่อจำเป็นจะต้องใช้บัตรประจำตัวข้าราชการ หากกรณีผู้ยื่นกู้เป็นครูผู้ช่วย จะต้องแนบคำสั่งแต่งตั้งเป็นครู คศ.1 ด้วย

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาฬสินธุ์ กับ สวัสดิการสหกรณ์ออมทรัพย์ครู จังหวัดกาฬสินธุ์

สิ่งที่มีเหมือนกันในทุกๆจังหวัด ของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครู โดยสวัสดิการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูของจังหวัดจังหวัดกาฬสินธุ์นั้น มีให้มากถึง 11 สวัสดิการ ยกตัวอย่างเช่น ทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก กองทุนสวัสดิการช่วยเหลือสมาชิกที่เกษียณอายุราชการ โดยสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูที่ต้องการตรวจสอบสหกรณ์ออมทรัพย์หรือสวัสดิการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเพิ่มเติม จะต้องเข้าสู่ระบบสมาชิกบนเว็บไซต์ออนไลน์ของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาฬสินธุ์ จํากัด https://www.kalasintsc.net/ หรือ ติดต่อได้ที่เบอร์โทร 099-128-8882

สรุปได้ว่า สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาฬสินธุ์ จํากัด ค่อนข้างมีประโยชน์อย่างมาก สำหรับสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครู โดยประโยชน์ของสหกรณ์นั้น นอกจากจะมีการช่วยเหลือซึ่งกันและกันในภายองค์กรสหกรณ์ออมทรัพย์กาฬสินธุ์ ยังเป็นการส่งเสริมให้สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครู มีความสามัคคีกัน สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุข เพราะมีการช่วยเหลือกันตลอดเวลา ทำให้ฐานะทางสังคมและความเป็นอยู่ของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูดียิ่งขึ้น


แหล่งเงินด่วนต่างๆ