สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกําแพงเพชร

  • สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกําแพงเพชร

    สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกําแพงเพชรอนุมัติด่วน

    ไม่กำหนด

    5.75% ต่อปี

    ไม่กำหนด

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกําแพงเพชร กับ บริการเงินกู้แก่สมาชิก 2023/2566

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกำแพงเพชร จำกัด ให้บริการเงินกู้ แก่ผู้รับราชการครูภายในจังหวัดกำแพงเพชร ที่ติดขัดและเดือดร้อนในเรื่องของการเงิน นอกจากนี้ สหกรณ์ครูกําแพงเพชร ยังมีบริการให้เรื่องของประกันชีวิตสหกรณ์ออมทรัพย์ครู เพื่อช่วยเหลือสมาชิกอีกด้วย โดยเราจะมาแนะนำในส่วนของประเภทของเงินกู้สหกรณ์ออมทรัพย์ในรูปแบบต่างๆของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกำแพงเพชร จำกัด ตามรายละเอียด ดังต่อไปนี้

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกําแพงเพชร กับรายละเอียดของการดำเนินการต่าง ๆ

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกําแพงเพชร กับการฝากเงินสหกรณ์ออมทรัพย์ครู จังหวัดกำแพงเพชร

สำหรับเงินฝากออมทรัพย์ของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกำแพงเพชร จำกัด จะต้องมีเงินฝากในบัญชีไม่น้อยกว่า 500 บาท จึงจะได้รับการคำนวณดอกเบี้ยสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกำแพงเพชร ถ้าเงินฝากไม่ถึงจำนวน 500 บาท จะไม่ได้รับการคิดดอกเบี้ย โดยการถอนเงินออกจากบัญชีเงินฝากของสหกรณ์ครูกําแพงเพชร ไม่จำกัดเวลาถอนและจำนวนเงินในการถอนออกจากบัญชีสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกําแพงเพชร โดยให้อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก อยู่ที่ ร้อยละ 2.50 ต่อปี

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกําแพงเพชร กับ บริการเงินกู้ของสหกรณ์ครูกําแพงเพชร

หากสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกําแพงเพชร ต้องการเงินกู้สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเพื่อเหตุฉุกเฉิน จะสามารถกู้ได้เป็นจำนวน 4 เท่าของเดือน โดยไม่เกิน 1 แสนบาทต่อราย โดยมีระยะเวลาส่งคืนเงืนต้นได้ไม่เกิน 12 งวด โดยชำระคืนงวดละเท่าๆกัน โดยมีข้อบังคับว่าให้ส่งเงินต้นพร้อมกับดอกเบี้ยภายในสิ้นเดือนของการคิดดอกเบี้ยในเดือนแรกของสหกรณ์ครูกําแพงเพชร

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกําแพงเพชร กับ เงื่อนไขเงินกู้สหกรณ์ออมทรัพย์ครู

ผู้ทำการกู้สหกรณ์ออมทรัพย์ครู จะต้องเป็นสมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกําแพงเพชรสาขาคลองขลุงมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 เดือน  หากมีหนี้สัญญาเดิม จะต้องทำการผ่อนชำระมาแล้วมากกว่า 3 งวด จึงจะมีสิทธิ์ในการกู้สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเพื่อเหตุฉุกเฉินได้ โดยสามารถยิ่งคำร้องต่อสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกำแพงเพชร จำกัด ตามแบบที่สหกรณ์กำหนดเท่านั้น

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกําแพงเพชร กับ เงื่อนไขการให้กู้เงินปันผลสหกรณ์ครู

ผู้ต้องการกู้เงินปันผลสหกรณ์ครู สำหรับสมาชิกที่ประสบปัญหาด้านการเงิน หรือมีการติดขัดปัญหาเกี่ยวกับการเงิน จะต้องเป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกําแพงเพชรสาขาคลองขลุง มาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี และต้องไม่เคยถูกดำเนินคดีเกี่ยวกับเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืน ทั้งนี้ผู้กู้จะต้องมีหลักประกันสัญญา โดยใช้บุคคลค้ำประกันในการกู้เงินปันผลสหกรณ์ครูจำนวน 1 คน

สรุปได้ว่า ผู้ที่ต้องการสมัครสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครู สามารถเข้าไปอ่านรายละเอียดคู่มือของสมาชิกได้ที่ศูนย์การเรียนรู้ของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งมีหน้าที่และการดำเนินการเพื่อส่งเสริมความรู้ให้แก่สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกําแพงเพชร รวมถึงสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์อื่น ด้วย เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แก่บุคลากรได้มีความรู้และทักษะในเรื่องของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูมากยิ่งขึ้น และมีหลักการเพื่อเพิ่มความมั่นคงแก่สหกรณ์ครูกําแพงเพชรให้ยั่งยืนยิ่งขึ้นไป นอกจากนี้สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกำแพงเพชร จำกัด 2566 ยังมีบริการกลุ่ม Line ให้กับสมาชิกไว้เช็คเงินสหกรณ์ออมทรัพย สอบถามข้อมูลอื่นๆเพิ่มเติม และพุดคุยถึงรายละเอียดเกี่ยวกับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูได้อีกด้วย


แหล่งเงินด่วนต่างๆ