สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิจิตร

  • สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิจิตร

    สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิจิตรคิดดอกเบี้ยไม่แพง

    ไม่กำหนด

    2.25 บาทต่อปี

    ไม่กำหนด

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิจิตร กับ ประโยชน์และหลักเกณฑ์ของสหกรณ์ครูพิจิตร

สำหรับผู้ที่รับราชการภายในจังหวัดพิจิตรนั้น และต้องการทราบถึงรายละเอียดต่าง ๆ ของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิจิตร จำกัด โดยสหกรณ์ออมทรัพย์ครู ได้คำนึงถึงการช่วยเหลือเพื่อเอื้ออำนวยความสะดวกให้แก่สมาชิกข้าราชการ หรือผู้ที่ต้องการเป็นสมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูจังหวัดพิจิตร เราจะมาชี้แจ้งรายละเอียดต่าง ๆ รวมถึงประโยชน์ในการเป็นสมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์พิจิตร 

ข้อดีต่าง ๆ ของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิจิตร และหลักเกณฑ์อะไรบ้าง

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิจิตร กับ เงินกู้จากสหกรณ์ออมทรัพย์พิจิตร 

ได้มีกำหนดการสำหรับหลักเกณฑ์การกู้เงินของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูจังหวัดพิจิตรออกมาสำหรับผู้ที่ต้องการเงินกู้สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิจิตรในกรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉินนั้น มีหลักเกณฑ์ว่า จะต้องเป็นสมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์พิจิตรเป็นเวลามากกว่า 3 เดือนขึ้นไป โดยจะให้เงินกู้ได้นั้น ไม่เกิน 80% ของรายได้ต่อเดือน โดยให้สมาชิกส่งเงินกู้คืนเป็นรายเดือน พร้อมกับดอกเบี้ยสหกรณ์ออมทรัพย์ครูโดยยกเว้นดอกเบี้ยในงวดสุดท้าย โดยที่สมาชิกนั้นจะต้องยินยอมให้หักเงินชำระคืนจากเงินเดือนและยินยอมให้หักเงินฝากชำระคืนกับจากธนาคารกรุงไทย

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิจิตร กับ เอกสารประกอบคำขอกู้ของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิจิตร จำกัด

สำหรับเอกสารประกอบคำขอกู้สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิจิตรนั้น สมาชิกจะต้องใช้สลิปเงินเดือน ย้อนหลังเป็นเวลา 3 เดือน นับตั้งแต่เดือนปัจจุบัน และสมาชิกจะต้องใช้สำเนาบัตรประชาชนทั้งของสมาชิกผู้กู้เองและของผู้ค้ำประกัน รวมถึงเอกสารของคู่สมรสทั้งของสมาชิกผู้กู้และผู้ค้ำประกันด้วย โดยจะต้องลงลายมือชื่อบนเอกสาร เพื่อรับรองสำเนาบนเอกสารต่างๆของตนเองให้เรียบร้อย เพื่อยื่นคำขอกู้ตามข้อบังคับของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูจังหวัดพิจิตร

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิจิตร กับ ประโยชน์ของการถือหุ้นสหกรณ์

ประโยชน์ของการถือหุ้นสหกรณ์นั้น สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิจิตร จะมีสิทธิ์ได้รับเงินฝากสหกรณ์ออมทรัพย์ พร้อมดอกเบี้ยสหกรณ์ออมทรัพย์ครู ซึ่งถือว่ามีอัตราสูงมาก เพราะจัดได้ว่าเป็นการออมเงินอย่างหนึ่ง นอกจากนี้สมาชิกยังสามารถซื้อหุ้นและสามารถได้รับเงินปันผลสหกรณ์ครูได้ ทั้งนี้จะสามารถได้รับสิทธิประโยชน์จากสวัสดิการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูมากถึง 7 สวัสดิการ ที่จะช่วยเหลือสมาชิกในด้านต่าง ๆ เพื่อให้สมาชิกมีความเป็นอยู่ และมีคุณภาพชีวิตที่ดีมากยิ่งขึ้น

สรุปได้ว่า สหกรณ์ออมทรัพย์ครูจังหวัดพิจิตรนั้น มีขึ้นมาเพื่อทำหน้าที่และดำเนินธุรกิจคล้ายกับสถาบันการเงิน เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้รับราชการครู เพื่อระดมเงินทุนจากสมาชิกภายในองค์กรสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิจิตร ไม่ว่าจะเป็นการขายเงิน รับฝากเงิน เพื่อนำเงินจำนวนหนึ่งมาปล่อยกู้ เพื่อให้สมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูจังหวัดพิจิตรได้รับเงินกู้ที่มีอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำกว่าสถาบันการเงินทั่วไป นอกจากนี้ สมาชิกยังได้รับสวัสดิการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูต่าง ๆ มากมาย ไม่ว่าจะเป็นการช่วยเหลืองานแต่งงาน การเจ็บไข้ได้ป่วย รวมถึงการเสียชีวิต สำหรับตารางผ่อนสหกรณ์ออมทรัพย์ครู สมาชิกสามารถตรวจสอบได้บนสหกรณ์ออมทรัพย์ครูของจังหวัดนั้นๆ โดยสหกรณ์ออมทรัพย์ครูจังหวัดพิจิตรนั้น สามารถเข้าไปตรวจสอบได้ที่เว็บไซต์ออนไลน์ 


แหล่งเงินด่วนต่างๆ