สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุบล

 • สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุบล

  สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุบลอนุมัติเงินด่วนทันที

  ไม่กำหนด

  ไม่กำหนด

  ไม่กำหนด

ประโยชน์และข้อดีของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุบล

สหกรณ์ออมทรัพย์ครู คือ องค์กรหนึ่งที่จัดตั้งขึ้นด้วยความสมัครใจและเพื่อเป็นการตอบสนองความต้องการที่จำเป็นในการดำรงชีวิต โดยยังต้องคำนึงถึงระบบเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ซึ่งการจัดตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุบลราชธานี จำกัด เพื่อที่จะได้มีการจัดการสวัสดิการให้กับสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูและครอบครัว โดยจะมอบเป็นเงินสวัสดิการและจัดให้มีระบบสมาชิกสหกรณ์เนื่องในโอกาสต่าง ๆ ซึ่งรวมไปถึงบุคคลทั่วไปที่ไม่ได้เป็นสมาชิกของสหกรณ์อีกด้วย 

ประโยชน์ของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุบลราชธานี มีอะไรบ้าง 2023/2566

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุบล มีประโยชน์อะไรบ้าง

 1. จะเป็นการช่วยให้สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูรู้จักพึ่งพาตนเองในด้านการซื้อขาย และสินค้าที่ผลิตเองได้
 2. ช่วยให้สมาชิกมีฐานะทางเศรษฐกิจที่ดีขึ้น และช่วยให้สังคมได้มีการพัฒนาขึ้นได้อีกทางด้วย
 3. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูยังเป็นแหล่งหาเงินทุนไปใช้ในการประกอบอาชีพ หรือเพื่อใช้จำเป็นต่าง ๆ ด้วยเงื่อนไขที่เป็นธรรม
 4. มีการแนะนำและให้ความรู้ในการประกอบอาชีพ ทั้งด้านการเกษตรสมัยใหม่ และทำให้มีรายได้เพิ่มขึ้น
 5. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุบลทำให้บุคคลผู้เป็นสมาชิกมีสิทธิออกเสียง หรือแสดงความคิดเห็นร่วมกัน ด้วยความเสมอภาค
 6. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุบลราชธานียังช่วยให้รู้จักกับการประหยัดและเพื่อเป็นการเริ่มออมเงินได้อีกด้วย

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุบล กับการฝากเงินสหกรณ์ออมทรัพย์ครู

โดยทั่วไปสำหรับสหกรณ์ออมทรัพย์อุบลยังมีระบบหรือมีบริการด้านการเปิดบัญชีฝากเงินอีกด้วยซึ่งจะแบ่งออกเป็น 3 ประเภทด้วยกันดังนี้

 1. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุบล ให้เปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ขั้นต่ำ 100 บาท กับอัตราดอกเบี้ย 1% ต่อปี และสามารถจะถอนได้แค่วันละครั้งเท่านั้นเอง
 2. บริการเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ จะต้องเปิดขั้นต่ำที่ 30,000 บาทได้อัตราดอกเบี้ย 2% ต่อปี และถอนได้เดือนละ 1 ครั้ง
 3. บริการเงินฝากประจำเพิ่มทวีทรัพย์ 3 จะต้องเปิดบัญชีขั้นต่ำ 500 บาทขึ้นไป แต่ก็สูงสุดได้ไม่เกิน 25,000 บาท และจะต้องฝากเงินเข้าบัญชีติดต่อกันทุกเดือน สามารถจะขาดฝากได้ไม่เกิน 2 เดือน และต้องฝากติดต่อกันเป็นระยะเวลา 24 เดือน กับอัตราดอกเบี้ย 3.25% ต่อปี

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุบล มีบริการกู้สหกรณ์ครู 

สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุบล ที่กำลังต้องการกู้เงินจะต้องมีรายได้ต่อเดือนเมื่อหักการชำระหนี้ ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ แล้วจะต้องเหลือไม่น้อยกว่า 30% ของเงินเดือน หรือตามที่ทางราชการกำหนดไว้จึงจะกู้สหกรณ์ครูได้

 1. เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุบลจะให้กู้ได้ 10 เท่า แต่ไม่เกินจำนวนหุ้นที่มี หรือไม่เกิน 500,000 บาท ให้ผ่อนคืนได้ที่ 12 งวด
 2. เงินกู้สามัญ สำหรับสมาชิกที่เป็นข้าราชการ สามารถจะกู้ได้ไม่เกิน 2 ล้านบาท และผ่อนชำระได้นานถึง 180 งวด
 3. กู้สหกรณ์ครู สำหรับเงินกู้พิเศษเพื่อการลงทุน จะได้วงเงินไม่เกิน 3 ล้านบาท สามารถจะผ่อนชำระได้นานถึง 360 งวด โดยจะสามารถผ่อนชำระคืนได้ไม่เกินอายุ 75 ปี

ปัจจุบันนี้ กับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุบล หรือสมาชิกสหกรณ์ยังมีแอปสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเพื่อใช้ในการติดตามความเคลื่อนไหวต่าง ๆ ทั้งวงเงินกู้ ยอดเงินที่ต้องชำระต่อเดือน เงินปันผลต่าง ๆ ซึ่งก็จะมีวิธีคิดเงินปันผลสหกรณ์สำหรับการใช้เช็คและระยะเวลาที่ต้องจ่ายคืน


แหล่งเงินด่วนต่างๆ